Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθείς η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη, ιδιαίτερα στις τάξεις με αυξημένο αριθμό παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό τους περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία (σχολείο με αυξημένο αριθμό παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό/μειονοτικό υπόβαθρο) ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους μέσα στην τάξη. Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και η πολιτισμική αυτογνωσία είναι βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας  σε πολυπολιτισμικά σχολεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015b). Επίσης σύμφωνα με την έκθεση:

  • Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πολυπολιτισμικότητα συνεπάγεται την ενίσχυση των γνώσεων τους και την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών  πολιτισμών.
  • . Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας προκύπτει από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να δείχνουν κατανόηση και αποδοχή στα πιστεύω τους, τις πολιτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές διαφορές.
  • Η στήριξη και η βελτίωση των μη κυρίαρχων γλωσσών (και πολιτισμών) μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται στην  εξιστόρηση/αφήγηση λαϊκών παραμυθιών και μύθων, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένη συναισθηματική συμμετοχή και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τους διάφορους πολιτισμούς, ενώ στοχεύει να προσαρμόσει και να αναβαθμίσει τρεις μεθόδους αφήγησης:  Το δράμα στην εκπαίδευση, τις δραστηριότητες που βασίζονται σε παραμύθια, μύθους και θρύλους, καθώς και την Ψηφιακή Αφήγηση.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις τρεις μεθόδους αφήγησης για να ενισχύσουν την πολυπολιτισμικότητα στην τάξη τους θα δώσει τη δυνατότητα βελτίωσης των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και αλλαγή της στάσης ολόκληρης της τάξης.