Народни и вълшебни приказки


Методът се фокусира върху използването на изкуство и култура и по-точно разказване на истории в образователния процес за подобряване на ученето и засилване на социалната връзка в съвременната интеркултурна класна стая. Такъв алтернативен, непознавателен метод може да улесни всяко ниво и всеки клас, който се преподава в началното училище. Разказването на истории може да включва много други форми на творческо изразяване, но основният му фокус е ученето чрез разказ и възможността да се свързвате с другите чрез история и паралелно да научавате чрез създаването на история, която ще стане съществена част от метода на преподаване.

Проектът използва като отправна точка вълшебни и народни приказки от устната традиция на културата на детето с бежански / мигрантски / малцинствен произход и проектира различни дейности въз основа на тях. Разказването на истории и повествованието могат да се прилагат сред учебните програми и в почти всички уроци и учебни предмети. Освен това може да се използва във всяка социална група и работа в общността и във всички възрасти. Може да се адаптира към всички възрасти и групи хора.

Ресурсите, необходими за метода, произтичат от изкуствата като цяло и по-конкретно от театъра и техниките за разказване на истории. Използване на картини, изображения, диапозитиви на хартия и нови технологии (като видеоклипове, добавена реалност и т.н.). Различни елементи могат да бъдат изследвани във връзка с предмета на урока и способността им да предават знания.

Проектът ще надгради методологията, реализирана по проекта на Творческа Европа „Културен багаж“ (www.cultureluggage.eu), който се фокусира върху използването на вълшебни приказки и народни приказки като средство за повишаване на междукултурното осъзнаване. Приложено в рамките на класната стая, това ще позволи на децата да популяризират и оценностят своите култури и своя език. Дейностите, които са включени в метода, обхващат следното:

 • Събиране на вълшебни приказки и народни приказки от учениците от класа като работа в екип. Всяко дете ще донесе приказки, които ще събере от семейството си или от общността си. Така ще се състави колекцията в класната стая
 • Разказване на народните приказки от децата, които са ги събрали на техния език и на езика на обучението
 • Рисуване. Децата рисуват персонажа от народната приказка, който им е харесал най-много
 • Колективно разказване на народната приказка, като всяко от децата разказва част от историята
 • Импровизация и игра около различни въпроси, които са част от историята (пътуването, завладяването, преодоляването на препятствия и т.н.). Това може да се свърже и с опита на децата от мигрантски / бежански / малцинствен произход. Дискусия в класната стая, започвайки от тези въпроси.
 • я на приказките, разделяне на ролите, създаване на диалози и др. Декорациите, маските, куклите и други предмети се превръщат в творчески обекти на вдъхновение и игра в класната стая.

Дейност, базирана на приказки, може да премине през всички гореспоменати етапи или само няколко от тях. Проектът има за цел да адаптира гореспоменатите методи, за да ги използва в мултикултурни училища и поради тази причина ще изготви ръководство.

Освен това, проектът има за цел да организира обучение на учители с цел надграждане на метода. Обучението ще бъде организирано както лице в лице, така и чрез електронно обучение с участници от цяла Европа. Методите ще бъдат практически приложени в училища, общностни центрове, а мрежи по политики ще бъдат разработени, за да поддържат надграждането.

Основни принципи

 • направи училище или общностна среда привлекателно място, където преподаватели и ученици наистина да инвестират своята енергия и мечтите си.
 • Да свърже знанията с фантазията, творчеството и удоволствието, така че учениците да открият по-интересни пътеки, пълни с образи и приключения.
 • Да насърчи учителите да преоценят своята част от учебния процес
 • Да се изгради нов вид взаимоотношения учител-ученик
 • Да помогне на учениците да изследват своите таланти и наклонности
 • Да развие преценка и неконвенционално мислене
 • Да се развият социални ценности, насърчаващи комуникацията, приятелството и