Основната цел на проекта бе да се подобрят начините за справяне с разнообразието в класните стаи и особено в такива с повишен брой деца с бежански / мигрантски или малцинствен произход в тяхната училищна среда.

Първата специфична под-цел на проекта бе да подкрепи учителите  и обучителите, които преподават в мултикултурни училища (училища с повишен брой деца с бежански / мигрантски / малцинствен произход ) да развият своите умения за ефективно представяне в клас. Втората специфична под-цел бе подобряване на социалното включване на деца с бежански / мигрантски или малцинствен произход в техните класове и в обществото като цяло. Проектът се фокусираше както в начални, така и в средни училища.

Подобряването на интеркултурните компетенции на учителите като ценене и адаптиране към разнообразието, както и да бъдеш културно само-осъзнат, са ключът към ефективното преподаване на различни ученици (Европейска Комисия 2015b). Докладът още препоръчва:

  • Подготовката на учителите за разнообразието включва знания и по-добро разбиране за света и множеството култури в него

    Развиването на комуникативни компетенции, свързани с разнообразието, възниква от капацитета на учителите да проявяват емпатия и рефлексия към техните собствени вярвания, културни и социо-икономически различия

    Популяризирането и оценностяването на не-доминиращи езици (и култури) може да даде възможност на учениците с мигрантски произход да се развият и да получат признание за езиковите си умения с еднаква с другите стойност.

    Проектът бе основан на разказването на истории, което предполага много емоционално участие и позволява на учителите и учениците да разберат по-добре различните култури и целеше да адаптира и надгради три метода за разказване на история: Драма-методи в образованието; Разказване на вълшебни и народни приказки и Дигитално разказване на истории. Обучението на учителите как да използват тези три метода за представяне на разнообразието в техните класове позволи както подобряването на интеркултурните компетенции на учителите, така и промяната на нагласите на целия клас.  Това от своя страна допринесе за подобряване на социалното включване на децата от бежански / мигрантски / малцинствен произход.

  • Основните дейности по проекта бяха разработени да предоставят на учителите нужните им средства да се справят с разнообразието в класните стаи и да създават обучителна среда, която подпомага ефективно социалното включване на всички деца в мултикултурни класове.

Основните дейности по проекта са разработени да предоставят на учителите нужните им средства да се справят с разнообразието в класните стаи и да създават обучителна среда, която подпомага ефективно социалното включване на всички деца в мултикултурни класове.