Партньори


Екшън Синерджи (Action Synergy)

Action Synergy S.A. е организация за образование, обучение и познавателно-базирани приложения, която е въвлечена активно в развиването на образователни технологии, методологии за обучение и разработването на курсове за електронно обучение. Action Synergy S.A. разполага с дълъг опит в управление и координиране на европейски проекти. От нейното създаване през 1986г., организацията е участвала в значителен брой европейски образователни проекти като COMETT, PETRA, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, ADAPT, TEMPUS, PHARE,-Distance learning, LLP, ERASMUS+.

Някои ключови области на експертиза са: организиране на образователни дейности за социално включване на уязвими целеви групи, организиране на обучения за учители за иновативни методи на обучение, организиране на електронно обучение и онлайн курсове и др.

http://action.gr/


Център за висше образование по театрознание

Център за висше образование по театрознание е изследователска организация с нестопанска цел, специализирана в традиционните области на изкуствата / театъра / образованието, включително представления, свързващи артистичните дейности с образователен интерес, практически (образователни или рехабилитационни) семинари и много други. Това е изследователският център на театър Topos Allou, който е много известен със своите театрални представления.

Центърът има значителен преподавателски и изпълнителски опит в областта на изкуствата, музиката, танците, театъра и културата. Той има богат опит в проекти на ЕС и международно сътрудничество (регистриран с pic номер и валидиран в ECAS PORTAL) и в миналото е участвал в много проекти за култура, Леонардо, Сократ / Минерва и младежта.

http://theatrestudies.gr/


Университет в Жирона

UdiGitalEdu е изследователска група, която принадлежи към Университета в Жирона (http://www.udg.edu), обществена институция, разположена в град Жирона, която е част от каталунската университетска система от 1992 г. Дълбоко вкоренена в Каталуня и каталунската култура, университетът е един от основните икономически и културни двигатели на региона, като същевременно има призвание за универсалност и отвореност към всички традиции и култури.

Екипът му разработва проекти в областта на образованието, технологиите и международното развитие с мултидисциплинарен подход; членовете на екипа имат много различен изследователски опит и в науката и технологиите, и в хуманитарните науки. Групата разработва обучителни практики за деца и младежи и специално се фокусира върху новопристигналите деца мигранти и недостатъчно обслужваните общности.

През последните осем години UdiGitalEdu разработи няколко проекта за насърчаване на социалното включване чрез проектиране на творчески учебни дейности за училищата в неравностойно положение.

https://www.udg.edu/en/

https://udigital.udg.edu/


Фондация „Здраве и социално развитие“ (HESED)

HESED е основана през 1998 г. с мисията да предлага възможности за личностно и общностно развитие, здраве и социално благополучие, както и да създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изключени общности. Екипът на организацията е мултиетнически (ромски и български) и мултидисциплинарен, състоящ се от около 70 души, включително специалисти в областта на педагогиката, психологията, социалната работа, медицината и др. Фондацията разработва и прилага успешни програми в три основни области, които прекъсват порочния кръг на бедността и социалното изключване: развитие на ромската общност;  промоция на здраве за уязвими групи; изследвания в областта на поведенческите промени.

Основните програми са насочени към ранно детско развитие и успешна социална интеграция на ромските младежи. През последните години HESED натрупа опит в разработването и прилагането на различни методологии с ученици и училищен персонал по чувствителни теми като превенцията на наркотиците и домашното насилие. HESED е член на множество мрежи и съвети, които допринасят за подобряване на социалната среда в страната (като Национална мрежа за децата, Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерския съвет и др.)

https://hesed.bg/en/


Асоциация „Група на Европейската младеж за промяна“ (GEYC)

T (GEYC) е румънска неправителствена организация, чиято мисия е да овласти младите хора да променят общността си. GEYC координира дейността на Европейската мрежа PRISMA. Някои от основните цели са подпомагане на образованието, популяризиране на социални мрежи и нови медийни технологии за личностно и професионално развитие на младежта, разработване на образователни програми, особено за млади хора, на местно, национално и международно ниво и др. Дейностите включват образователни проекти (семинари, конференции, обучение, летни училища), образователни и интеркултурни проекти (младежки обмени, учебни посещения, мрежови събития), изследователски проекти, кампании за повишаване на осведомеността.

GEYC стартира и координира GEYC Resources Center – онлайн център за ресурси, целящ да предложи голямо разнообразие от онлайн безплатни инструменти за мултимедийни и социално-медийни теми, целящи да помогнат както на хората, така и на организациите в тяхната работа. Тя има тясно партньорство с представителството на Европейската комисия в Румъния и Информационната служба на Европейския парламент в Румъния.

https://www.geyc.ro/


ИнСайт Драма (InSite Drama)

Визията на InSite е да улесни изправянето лице в лице срещу най-натоварващите проблеми на нашето време чрез драма-методи и да направи възможни промените в разбиранията на хората по отношение на техните ценности и състояние. Работата на организацията касае предимно младежи и деца директно или индиректно. За да постигнем по-голямо социално въздействие, ние работим също с учители, хора на решаващи позиции, общности и институции за висше образование.

Организацията работи на международно ново, предимно в Европа, но се свърза и с професионалисти по целия свят. Работата и е базирана на театрални практики в образованието и драма-практики в образованието, използвани за първи път в Обединеното кралство и теория на драмата на Едуард Бонд, създавайки възможности за драматична ангажираност, при която участниците могат да поставят под съмнение възприетите от тях културни ценности и пристрастия чрез различни ситуации, и да осмислят свободно събитията, за да формират свои собствени ценности във връзка с изследваните проблеми. Основателите на InSite работят като изследователи, а също и като практици в различни младежки и артистични проекти в сътрудничество с обществени и частни организации в Унгария и в чужбина. Те също имат опит в работата по политически въпроси на национално и европейско ниво.

https://insite-drama.eu/en/


Институт за висше образование Луиджи Ейнауди (IIS Luigi Einaudi)

IIS Luigi Einaudi е технически и професионален център, разположен в Рим, с ок. 950 ученици на 14-19 години. Училището предлага 5 основни учебни програми: Туризъм; Международни отношения за маркетинг; Графика и дизайн; Търговски услуги и икономика; Социални услуги и здравни грижи. IIS Luigi Einaudi е мултикултурно училище с приблизително ок. 30% от учениците от „второ поколение“ и със специално внимание към ученици със специални нужди и приобщаване. Студентите идват както от периферни и централни райони на Рим, така и от околните общини. Училището има силни традиции в работата с ученици в неравностойно положение, образование в условията на икономическа и социална маргиналност, сътрудничество и интеграция на образователни дейности със социални услуги. IIS Luigi Einaudi също е партньор на „Учителите са важни“ – национална програма, посветена на популяризирането на дигиталната култура и иновациите в училищата.

https://www.iiseinaudi.edu.it/