Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να βελτιωθεί η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη, ιδιαίτερα στις τάξεις με αυξημένο αριθμό παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό τους περιβάλλον.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία (σχολείο με αυξημένο αριθμό παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό/μειονοτικό υπόβαθρο) ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους μέσα στην τάξη. Επίσης, αποσκοπούσε στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στο σχολικό περιβάλλον και στην κοινωνία γενικότερα. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η βελτίωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, καθώς και η πολιτισμική αυτογνωσία είναι βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής διδασκαλίας  σε πολυπολιτισμικά σχολεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015b). Επίσης σύμφωνα με την έκθεση:

  • Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών σε σχέση με την πολυπολιτισμικότητα συνεπάγεται την ενίσχυση των γνώσεων τους και την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών  πολιτισμών.
  • . Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας προκύπτει από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να δείχνουν κατανόηση και αποδοχή στα πιστεύω τους, τις πολιτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές διαφορές.
  • Η στήριξη και η βελτίωση των μη κυρίαρχων γλωσσών (και πολιτισμών) μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στην  εξιστόρηση/αφήγηση λαϊκών παραμυθιών και μύθων, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένη συναισθηματική συμμετοχή δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τους διάφορους πολιτισμούς, παράλληλα στοχεύοντας στην προσαρμογή και αναβάθμιση τριών μεθόδων αφήγησης:  Το δράμα στην εκπαίδευση, τις δραστηριότητες που βασίζονται σε παραμύθια, μύθους και θρύλους, καθώς και την Ψηφιακή Αφήγηση.

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις τρεις μεθόδους αφήγησης για να ενισχύσουν την πολυπολιτισμικότητα στην τάξη τους έδωσε τη δυνατότητα βελτίωσης των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και αλλαγή της στάσης ολόκληρης της τάξης.