Ομάδες στόχος


Το πρόγραμμα Diverse θα ωφελήσει άμεσα τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία, καθώς θα τους εφοδιάσει με διάφορα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να αναβαθμίσουν και να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις, καθώς θα τους δώσει τη δυνατότητα να μάθουν τρόπους που είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους. Σημαντικός θα είναι επίσης ο αντίκτυπος που θα έχει στα παιδιά το πρόγραμμα καθώς στόχος μας είναι η συμμετοχή 9000 παιδιών σε όλες τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που παρακολουθούν πολυπολιτισμικές τάξεις. Έμμεσα το πρόγραμμα θα έχει σημαντική επιρροή σε άλλες ομάδες-στόχο όπως: σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης, γονείς, ακαδημαϊκούς, κλπ.

Η εκπαίδευση είναι το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη

Το πρόγραμμα καλύπτει σημαντικές ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, οπότε η εφαρμογή του είναι επιτακτική στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Τα παιδιά των προσφύγων ή τα παιδιά με μεταναστευτικό/μειονοτικό υπόβαθρο τα έχουν πολιτισμικές διαφορές με κοινωνία των περιοχών που διαμένουν και δεν μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας, οπότε διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν «πίσω» σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.

Εάν αυτά τα παιδιά μείνουν πίσω κινδυνεύουν να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το σχολείο, οπότε και αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας. Η εκπαίδευση είναι το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για κοινωνική ένταξη και συνεπώς είναι σημαντικό να προσαρμοστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν στην εκπαιδευτική πρόοδο και στην καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.