Целеви групи


Проект РАЗНООБРАЗИЕ беше от пряка полза за учителите, които преподават в мултикултурни училища, тъй като ги оборудва с различни инструменти, които могат да използват за подобряване на насърчаването и управлението на многообразието в мултикултурните класове и на самите деца, като им позволи да учат по начини, по-съобразени с техните нужди. Въздействието върху децата по време на проекта беше значително, тъй като голям брой ученици бяха включени в тези алтернативни учебни дейности по време на фазата на изпълнение.

Тези деца са децата, които посещават мултикултурни класове (принадлежащи или към голямата общност, или с произход бежанци / мигранти / малцинства). Индиректно проектът имаше значително въздействие и върху други целеви групи като училища, училищни власти, родители, учени и др.

Образованието е единственият най-ефективен инструмент за социална интеграция

Предизвикателството, с което се занимаваше проектът, бе от спешен порядък в участващите страни. Децата бежанци или децата с мигрантски / малцинствен произход, които имат културни различия от голямото общество и които не говорят много добре езика на приемащата държава, са изложени на по-голям риск от изоставане в сравнение със съучениците си в началното училище. Ако тези деца бъдат изоставени, тогава те са застрашени от загуба на интерес към училище и последващи рискове от преждевременно отпадане от училище, социалното изключване и неравенствата се увеличават.

Ако тези деца бъдат изоставени, тогава те са застрашени от загуба на интерес към училище и последващи рискове от преждевременно отпадане от училище, социалното изключване и неравенствата се увеличават. Образованието е единственият най-ефективен инструмент за социална интеграция и затова е изключително важно да се адаптират педагогическите подходи и способи, които довеждат до по-добри образователни постижения и по-добра адаптация към новата социална среда.