Ομάδες στόχος


Το πρόγραμμα Diverse ωφέλησε άμεσα τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολυπολιτισμικά σχολεία, καθώς θα τους εφοδίασε με διάφορα εργαλεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να αναβαθμίσουν και να διαχειριστούν πολυπολιτισμικές τάξεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μάθουν τρόπους που είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες τους. Σημαντικός είναι επίσης ο αντίκτυπος που είχε στα παιδιά το πρόγραμμα καθώς μεγάλος αριθμός παιδιών συμμετείχε σε όλες τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά που παρακολουθούν πολυπολιτισμικές τάξεις. Έμμεσα το πρόγραμμα είχε σημαντική επιρροή και σε άλλες ομάδες-στόχο όπως: σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης, γονείς, ακαδημαϊκούς, κλπ.

Η εκπαίδευση είναι το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη

Το πρόγραμμα καλύπτει σημαντικές ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, οπότε η εφαρμογή του ήταν επιτακτική στις χώρες που συμμετείχαν σε αυτό. Τα παιδιά των προσφύγων ή τα παιδιά με μεταναστευτικό/μειονοτικό υπόβαθρο τα έχουν πολιτισμικές διαφορές με κοινωνία των περιοχών που διαμένουν και δεν μιλούν πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας φιλοξενίας, οπότε διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν «πίσω» σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους.

Εάν αυτά τα παιδιά μείνουν πίσω κινδυνεύουν να χάσουν το ενδιαφέρον τους για το σχολείο, οπότε και αυξάνεται ο κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας. Η εκπαίδευση είναι το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο για κοινωνική ένταξη και συνεπώς είναι σημαντικό να προσαρμοστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν στην εκπαιδευτική πρόοδο και στην καλύτερη προσαρμογή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.